หวย เลขเด็ด ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยรัฐบาล ผลหวย ตรวจหวย
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจผลรางวัลจาก ตัวเลข ใบตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 ตัว และ 2 ตัว
ป้อนตัวเลข 6 หลัก และเลือกงวด คลิก ตกลง :
 
เลือกงวดประจำวันที่ :
 

หวย เลขเด็ด สลากกินแบ่งรัฐบาล
ความหมายของสีและสื่อที่ใช้ในแบบตราสัญลักษณ์
สลากกินแบ่งรัฐบาล รูปสลาก ในลักษณะ "การหมุนเวียนเป็นวัฏจักร" หมายความว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีรายได้จากการจำหน่ายสลากและคืนรายได้แก่ชาติ "หมุนเวียนเกื้อกูลเป็นวัฏจักร"

สีเขียว หมายถึง "สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล" โดยนำเอา "สีเขียว" คือสีของวัน "พุธ" ที่ก่อตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สื่อแทน "สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล"

สีฟ้า หมายถึง ความโปร่งใส ความบริสุทธิ์ยุติธรรม การนำเอานกวายุภักษ์ที่สำนักงานใช้อยู่นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับองค์ประกอบภายนอก ซึ่งเป็นการผสมผสานกิจกรรมเดิมขององค์กรจากอดีต ไปสู่อนาคตที่ก้าวหน้าต่อไป


เงื่อนไขเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
สลาก 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับๆ ละ 40 บาท
ถ้าจำหน่ายหมด กำหนดเงินรางวัลต่อชุด ดังนี้
รางวัลที่ หนึ่ง มี 1 รางวัล ๆ ละ 2,000,000 บาท
รางวัลที่ สอง มี 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท
รางวัลที่ สาม มี 10 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
รางวัลที่ สี่ มี 50 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
รางวัลที่ ห้า มี 100 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่ง มี 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 4 ครั้ง มี 4,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
 
สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 23,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 พิเศษ มี 1 รางวัลเป็นเงินเท่ากับ
จำนวนชุดที่จำหน่ายในแต่ละงวด x 1,000,000 บาท รวมกับเงินรางวัลที่ 1
 
ก. เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน
ค. ผู้ถูกรางวัลโปรดไปขอรับรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก

การขึ้นเงินรางวัล
ข้อแนะนำ: ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่:
1. การกรอกแบบคำขอรับ แยกการกรอกแบบคำขอรับเงินรางวัลเป็น 2 ประเภท
1.1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1.2 สลากพิเศษ

2. เงินรางวัลแต่ละประเภท
- ไม่เกิน 20,000.- บาท จ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากร/ค่าภาษี ก่อนรับเงินรางวัล
- เกินกว่า 20,000.- บาท จ่ายเงินรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาราชดำเนิน โดยหักค่าอากร/ค่าภาษี เรียบร้อยแล้ว

3. ค่าอากรแสตมป์/ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดย
- สลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.50 สตางค์
- สลากพิเศษชำระค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 บาท
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนราชดำเนินกลาง โทร. 0-2281-1611 ต่อ 108, 123

- สำนักงานสลากสาขา 1 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค ชั้น 5 สี่แยกรัชโยธิน โทร.0-2937-9854-7

- สำนักงานสลากสาขา 2 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 2 เชิงสะพานสาทร ถนนกรุงธนบุรี โทร.0-2440-0475-7

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เปิดบริการ เวลา 07.30 น. ถึง 15.00 น. (เวลาเที่ยงเปิดบริการตามปกติ)
ข้อควรระวัง: ขั้นตอนการรับเงินรางวัล:
โปรดอย่าซื้อสลากที่มีผู้นำมาขายให้โดยกล่าวอ้างว่าเป็นสลากที่ถูกรางวัล และมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือข้ออ้างอื่นใด และขายสลากให้ในราคาถูกกว่า มูลค่าเงินรางวัลเพราะอาจเป็นสลากปลอม การนำสลากปลอมมาขอรับเงินรางวัลจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และ 268 ฐานปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 1. เขียนชื่อด้านหลังสลากทุกฉบับ
2. ติดต่อประชาสัมพันธ์
3. กรอกแบบคำขอรับเงินรางวัล
4. กดรับบัตรคิว
5. ส่งสลากพร้อมบัตรประชาชน
6. ชำระค่าอากร/ภาษี

(เพื่อความสะดวกในการขอรับเงินรางวัล โปรดนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วยทุกครั้ง)
บริการไม่สะดวก,ล่าช้า โปรดติดต่อ หัวหน้าฝ่ายจ่ายรางวัล โทร.0-2282-5017,หัวหน้ากองจ่ายรางวัล 1 โทร. 0-2629-3619 ,
หัวหน้ากองจ่ายรางวัล 2 โทร. 0-2629-3618

ขอขอบคุณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( The Government Lottery Office ) www.glo.or.th สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่วยราษฏ์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม
ที่มา: http://www.numwan.com
View My Stats